ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแก้ไขใหม่) การบันทึกข้อมูลและแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP”
วิทยากร : อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ / อ.ดุจดาว ฉวีวรรณ
รุ่นที่ : 5
วันที่อบรม : 8 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566
สถานที่ : โรงแรม สุนีย์แกรนด์
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋าเอกสาร,คู่มือ,หม้อชาบู กระทะปิ้งย่าง2in1

ข้อมูลส่วนตัว

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*หากกรอกข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและทำรายการได้ผ่านอีเมล์

ข้อมูลหน่วยงาน