• Home
  • หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการพัฒนาทักษะของผู้ทำบัญชีหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 กุมภาพันธ์ 545 โรงแรมฟอร์จูน โคราช นครราชสีมา 4,900 ดาวน์โหลด
2 1 มีนาคม 2567 - 3 มีนาคม 2567 โรงแรมรอยัล นครา หนองคาย 4,900 ดาวน์โหลด
3 29 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
4 26 เมษายน 2567 - 28 เมษายน 2567 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 5 การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา แนวทางการพิจารณาผู้ชนะเสนอราคา กรณีเป็นผู้ประกอบการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง (ฉบับล่าสุด)

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
2 23 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
3 22 มีนาคม 2567 - 24 มีนาคม 2567 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
4 26 เมษายน 2567 - 28 เมษายน 2567 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
5 10 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567 โรงแรมมิตรพัน กาญจนบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
6 17 พฤษภาคม 2567 - 19 พฤษภาคม 2567 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา นครสวรรค์ 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณประจำปี 2567 การจัดทำTOR คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา การตรวจรับ การทำหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ” (ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแก้ไขใหม่)

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 23 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
2 19 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567 โรงแรมโคโค่บิช จอมเทียนพัทยา ชลบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
3 10 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567 โรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
4 31 พฤษภาคม 2567 - 1 มิถุนายน 2567 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 4,200 ดาวน์โหลด
5 7 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2577 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์ 4,200 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ เพื่อการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 14 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,200 ดาวน์โหลด
2 12 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567 แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์ 4,200 ดาวน์โหลด
3 16 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 โรงแรมเดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 4,200 ดาวน์โหลด
4 30 กรกฎาคม 2567 - 1 สิงหาคม 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,200 ดาวน์โหลด
5 13 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ 4,200 ดาวน์โหลด
6 27 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,200 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการฝึกอบรม“เทคนิคการวิเคราะห์ป้าย เพื่อจัดเก็บภาษีป้าย และกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งปรับเป็นพินัย และ update ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 17 พฤษภาคม 2567 - 19 พฤษภาคม 2567 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์ 4,200 ดาวน์โหลด
2 28 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,200 ดาวน์โหลด
3 26 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
4 16 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 โรงแรมเดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช 4,200 ดาวน์โหลด
5 20 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 4,200 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรม LTAX GIS จากข้อมูลมาตรา 10 กรมที่ดิน โดยใช้เครื่องมือในการแบ่งแปลงจัดทำ ผท.7 และการเชื่อมราคาประเมินภาษีเข้าสู่ระบบ e-laas อัตโนมัติ

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 26 เมษายน 2567 - 28 เมษายน 2567 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 5,500 ดาวน์โหลด
2 10 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567 โรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี 5,500 ดาวน์โหลด
3 17 พฤษภาคม 2567 - 19 พฤษภาคม 2567 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ 5,500 ดาวน์โหลด
4 31 พฤษภาคม 2567 - 2 มิถุนายน 2567 โรงแรมเดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 5,500 ดาวน์โหลด
5 7 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2567 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์ 5,500 ดาวน์โหลด
6 14 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567 โรงแรมเพชรรัตน์ การเด้นท์ ร้อยเอ็ด 5,500 ดาวน์โหลด
7 12 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 5,500 ดาวน์โหลด
8 19 กรกฎาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2567 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 5,500 ดาวน์โหลด